OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRAVIDLÁ NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Informácie o správcovi 

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi správcu Ing. Patrícia Peterková, IČO: 53237749 so sídlom Ulica Šafárikova 2850/10, 91708 Trnava (ďalej len "Správca") upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.ciernamackanosistastie.sk (ďalej iba "webové stránky"), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len "zákazník").
1.2. Správca pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.
1.3. Kontaktné údaje správcu sú info@ciernamackanosistastie.sk

Údaje na spracovanie

2.1. Správca spracováva osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na www.ciernamackanosistastie.sk pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, ktoré sú nepovinné.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva správca informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava správca údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. Správca nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

Pre aké účely sú údaje spracovávané

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi správcom a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje.Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže správca vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom správca formou obchodných oznámení využíva predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste u správcu už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov správcu v podobe obmedzeného priameho marketingu. Správca tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na webovej stránke zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas správcovi udeľujete v priebehu registrácie na webovej stránke alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva správca predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie na www.ciernamackanosistastie.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na www.ciernamackanosistastie.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie správca spracováva pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava správca štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Užívatelia aj zákazníci môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to: kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese info@ciernamackanosistastie.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách. 

Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete správcnovi ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

Prístup k údajom

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané správcom, ktorý sa zaväzuje k mlčanlivosti. 
5.2. Správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre správcu na účely a spôsobom, ktoré správca stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré správca využíva, patria: prepravné spoločnosti - Webnode AG (systém e-shopu a webhosting), Zásielkovňa, Google LLC (nástroje pre online marketing), Google Analytics (analýza webových stránko), Facebook, Inc. (nástroj pre online marketing). 

Ako dlho údaje spracovávame

6.1. Správca spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona správca následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva správca po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva správca iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na správcu vzťahujú. 

Aké sú vaše práva

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu a požadovať:

- Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré správca spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo správcu. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách. Prístup k údajom, ktoré ste poskytli správcovi, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám správca potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní. 

- Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže správca správne vybaviť Vašu objednávku. 

- Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že správca spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi. 

- Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už správca nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte.

- V rámci splnenia uvedených podmienok správca Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od správcu k inému subjektu, kedy správca odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci správcu vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej správca okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Čierna mačka nosí šťastie so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť

8.1. Správca dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Správca kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firrewallom. 

Kontakt

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na správcu emailom na adresu info@ciernamackanosistastie.sk

Účinnosť

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 20.08.2020.

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo na prevedenie opatrení prijatých pred uzavrením zmluvy internetovým obchodníkom.
TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU . Správcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ eshopu Ing. Patrícia Peterková, IČO 53237749 so sídlom Ulica Šafárikova 2850/10, 91708 Trnava (ďalej iba "správca"). . Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie je sídlo spoločnosti, adresa elektronickej pošty info@ciernamackanosistastie.sk. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV . Zákonným dôvodôm spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"). 

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedením opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov.

Ďalší príjemcovia osobných údajov 

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. . Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

Práva subjektu 

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.  Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správnu splniť.